KRĄG ODBIORCÓW PROGRAMU

Krąg odbiorców programów popularnonaukowych szacuje się na kilka, a w niektórych przypadkach nawet na kilkanaście milionów osób. Nieza­leżnie więc od tego — jakie wartości przede wszystkim dostrzegają tele­widzowie w tych programach — ogromna rola telewizji w upowszechnia­niu wiedzy jest bezsporna. Każda przecież audycja tego typu, oglądana świadomie bądź dla jej walorów poznawczych, bądź li tylko dla pięknych rysunków prof. Zina, zostawia mniej lub bardżiej trwały ślad w pamięci,a więc również uczy. Jeszcze jednym dowodem na poparcie sformułowanej wyżej opinii są odpowiedzi na pytanie: „Czy zdarzyło się Panu(i) — po obejrzeniu ja­kiegoś programu popularnonaukowego w telewizji — sięgnąć po jakieś inne źródła informacji w celu pogłębienia swojej wiedzy na temat podu­szony w audycji? .

RÓŻNICA W FORMIE PRZEKAZU

Różnica polega tylko na formie przekazu, która jest elementem zachęcającym i ułatwiającym percepcję treści. W „Dialogach historycznych” jesteśmy świadkami dyskusji prowadzonej w studio, w dwu pozostałych przykładowo podanych programach oglą­damy przede wszystkim filmy. W jednym i drugim przypadku nie są to jednak informacje, których nie moglibyśmy znaleźć w innych źródłach, np. w książkach, encyklopediach, dokumentach itd. Telewizja — jako środek przekazu odgrywa wyjątkową rolę w sytuacjach, wymagających informacji bieżącej; w aspekcie rozpatrywanych tu zagadnień — taką rolę spełnia w przypadku programów technicznych (oczywiście przy obecnym profilu tych programów, bo gdyby np. prezentowano w nich „technikę z myszką”, wypracowanie odpowiednio ciekawej formy byłoby już sprawą pierwszorzędnej wagi).

W PRZYPADKU WSZYSTKICH PROGRAMÓW

Zatem, w przypadku wszy­stkich programów (poza sensu stricto technicznymi) forma — w znacz­nie większym stopniu aniżeli treść — decyduje o ich powodzeniu. Motywy permanentnego oglądania tych programów, jak i przyznania im wysokiej oceny formułowane są aposteriori. Odbiorcy nie uświadamiają sobie prio­rytetowej roli formy audycji telewizyjnej. Dopiero wówczas, kiedy akcep­tują program (dzięki właśnie ciekawej formie) znajdują inne jego walory. Absolutnie nieuprawnione byłoby twierdzenie, iż informacje przekazy­wane (przez wybitnych znawców przedmiotu) w „Dialogach historycz­nych” są mniej wartościowe z punktu widzenia poznawczego aniżeli in­formacje z dziedziny biologii zawarte w „Spotkaniach z przyrodą” czy z geografii, etnografii i dziedzin pokrewnych, których dostarcza nam Klub sześciu kontynentów”.

GLOBALNE WYNIKI

Przypatrzmy się jeszcze raz globalnym wynikom motywów wy­boru najciekawszych programów. Na pierwszym miejscu telewidzowie sta­wiają walory poznawcze, które przypisują większości wyróżnionych cykli; na drugim — konkretne zainteresowania tematyczne (ale te — jak się okazało — odnoszą się w zasadzie do programów technicznych, ponieważ w przypadku „Spotkań z przyrodą” zostały wymienione na równi z in­nymi czynnikami); na trzecim — ogólnie pozytywna ocena programu; na czwartym — forma; na piątym — walory prezentera (które z kolei niemal w stu procentach odnoszą się do głównej, szczególnie telewizyjnej postaci cyklu „Piórkiem i węglem” — do prof. Zina).

W WYNIKU ANKIETY

W wyniku dokonanej analizy związków między zainteresowaniem tele­widzów określonymi dziedzinami wiedzy a zainteresowaniem programami, popularyzującymi te dziedziny — nie stwierdzono (w większości przypad­ków) istotnych zależności. Nawet w motywach wyboru jednego szcze­gólnie interesującego programu, zainteresowanie tematyką cyklu nie od­grywa pierwszorzędnej roli — z wyjątkiem programów technicznych. Ponieważ nie jest to pierwsze spostrzeżenie, wskazujące na pewną szczególną pozycję programów technicznych wśród innych programów po­pularnonaukowych TV, poświęcimy mu nieco więcej uwagi, próbując je wyjaśnić.

ZAGADNIENIA TECHNICZNE

Programy traktujące wyłącznie o zagadnieniach technicznych, takie jak „Za kierownicą” i „Magazyn postępu technicznego” oglądane są w za­sadzie tylko przez osoby interesujące się tą dziedziną wiedzy, a więc przez tych telewidzów, do których są przede wszystkim adresowane. Stąd wystarczającą motywacją, zarówno do oglądania ich, jak i przyznania prymatu tym programom nad innymi jest pierwotne (niezależne od TV) zainteresowanie techniką. Wydaje się, iż w tym przypadku forma audycji nie ma większego znaczenia. W postulatach, zgłoszonych pod adresem telewizji, na jednym z pierw­szych miejsc znalazły się głosy domagające się zwiększenia częstotliwości emisji magazynu „Za kierownicą” oraz wprowadzenia nowych progra­mów, traktujących szeroko o. rozwoju motoryzacji i postępie technicznym w Polsce i na świecie.